Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Welkom in Archeon – de wereld van de geschiedenis

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om uw bezoek en dat van de overige bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken. De directie en haar medewerkers verzoekt u daarom van dit regelement kennis te nemen en de daarin gegeven instructies na te leven. Met het betreden van het terrein verklaart u zich akkoord met dit regelement. Overtreding van dit regelement kan tot verwijdering uit het park of – in bepaalde gevallen – tot aangifte bij de politie leiden.

1. Parkeren

 • Parkeren op ons parkeerterrein is mogelijk en hiervoor gelden de regels en verkeerstekens van de Nederlandse verkeerswetgeving.
 • Parkeren op invalideplekken kan enkel met uw geldige invalide kaart. Archeon kan te allen tijde uw auto voor uw risico en kosten laten verwijderen.
 • Laat u a.u.b. geen dieren achter in uw auto.
 • Archeon is niet verantwoordelijk en of aansprakelijk voor schade aan uw auto ten gevolge van inbraak, aanrijding of anderszins. Dit geldt eveneens voor schade veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosie of andere buitengewone gebeurtenissen.
 • Houders van een parkeerabonnement hebben geen voorrang en geen garantie op een vaste parkeerplaats.

2. Entree

 • Aangeschafte tickets kunnen niet worden geannuleerd.
 • Toegang tot het park is uitsluitend toegestaan met een geldig entreebewijs. Dit kan eenmalig worden gebruikt.
 • Entreebewijzen mogen niet worden doorverkocht.
 • Het is één ieder verboden buiten openingstijden op het terrein van Archeon te zijn.

3. Algemeen

 • Honden zijn toegestaan op het park mits aangelijnd. 
 • Hulphonden zijn altijd toegestaan en zijn gratis.
 • Veiligheidsvoorschriften door borden/medewerkers dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Het is verboden met nordic walking stokken, skates, step, loopfiets, segway of anderen voertuigen, m.u.v. rolstoel of kinderwagen, het park te betreden.
 • Het bezit van wapens of andere (naar oordeel van de leiding van het park) geschikte voorwerpen, zoals messen, kettingen en dergelijke is ten strengste verboden. De bedrijfsleiding heeft het recht om deze voorwerpen in beslag te nemen dan wel de bezitter ervan uit het park te verwijderen, eventueel in samenwerking met de politie.
 • Het onnodig lawaai maken, en of afspelen van radio’s is niet toegestaan.
 • Archeon is een rookvrijpark en op de aangegeven plaatsen bij het Klooster en de Herberg mag gerookt worden. Wij verzoeken u vriendelijk zich hieraan te houden mede ivm de veiligheid van onze gebouwen en de gezondheid van onze dieren, bezoekers en onze medewerkers.
 • Mocht een onderdeel van het park niet in gebruik zijn, dan geeft dit geen recht op restitutie van de entree of een andersoortige vergoeding.
 • Personen die onder invloed zijn van alcohol/verdovende middelen/kunnen de toegang tot het park worden ontzegd.
 • Personen die verkleed zijn dienen dit te allen tijde te overleggen.
 • Fysiek of verbaal geweld jegens bezoekers of medewerkers kan niet worden getolereerd en u wordt onmiddellijk uit het park verwijderd. (zonder restitutie van de entreegelden). Tevens kan de politie worden ingeschakeld.
 • Baldadigheid/ vernieling/ insluiting wordt niet getolereerd en verwijdering uit het park is het gevolg.
 • Het gebruik van gebouwen is geheel voor eigen risico. Archeon is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door het betreden van gebouwen. Vaak zijn de vloeren ongelijk, de deuren en plafonds laag of het daglicht is niet aanwezig in de huisjes, let daarom goed op!
 • Het gebruik van de speeltoestellen is geheel voor eigen risico. Archeon is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade en/of letsel veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.
 • Het is toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen naar ons park. Wij verzoeken u echter om dit te nuttigen op de hiervoor bestemde plaatsen. (niet in de restaurants)

4. Televisieopnames/ foto’s maken

 • Te allen tijde kunnen er (televisie) opnames in het park plaatsvinden. Als u niet in beeld wenst te komen mijdt u dan de locaties waar u een filmploeg bezig ziet.
 • Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Archeon opnames te maken voor commerciële doeleinden. De beelden blijven te allen tijde eigendom van Archeon.
 • Archeon zal zich altijd verzetten tegen het openbaar maken en verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermde werken door derden die niet de toestemming van de Archeon bezitten.
 • Foto’s die op Archeon zijn gemaakt blijven altijd eigendom van Archeon. Tevens zal altijd een bronvermelding moeten worden gemaakt.

5. Camera’s

 • Wij maken u erop attent dat er zowel zichtbaar als niet –zichtbaar cameratoezicht aanwezig is ter bescherming van u en onze veiligheid en eigendommen. 

6. Aansprakelijkheid

 • Archeon is slechts aansprakelijk voor schade en/of letsel aan u, of aan uw goederen toegebracht voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de medewerkers van Archeon en/of personen wiens handelingen voor rekening en risico van de Archeon komen. Aansprakelijkheid van Archeon voor overige schade en/of letsel al dan niet ten gevolge van het deelnemen aan/gebruik maken van onze huisjes/gebouwen en hutten.

7. Aangifte schade

 • Alle gebouwen/gebruiksvoorwerpen worden zorgvuldig gecontroleerd en bewaakt. Indien desondanks toch schade en/of letsel aan u wordt berokkend, dan dient u dit onverwijld te melden aan één van de medewerkers van Archeon. Deze zal de bedrijfsbeveiliging en/of de dutymanager inlichten. Indien u situaties opmerkt die mogelijkerwijs tot schade en /of letsel kunnen leiden, dan verzoeken wij u een van onze medewerkers hierover te informeren. Wij zijn niet meer aansprakelijk voor schade en/of letsel indien de melding plaatsvindt na het verlaten van ons park.

8. Reclame en het aanbieden van diensten en goederen

 • Het maken van reclame op het terrein en op de parkeerterreinen en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van Archeon zijn verboden. Dit geldt eveneens voor het houden van enquêtes, tellingen, werving van leden en collectes. Bij alle niet genoemde zaken beslist de bedrijfsleiding.

9. EHBO

 • Een aantal medewerkers hebben een diploma EHBO en kunnen de eerste hulp verlenen. Het is te allen tijde aan te raden om aansluitend uw huisarts/ ziekenhuis te bezoeken. Onze medewerkers zijn niet aansprakelijk te stellen voor hun daden.

10. Huisregels

 • De bedrijfsleiding behoudt zich het recht voor om inden de aard van de overtreding dat in alle redelijkheid gebiedt en ter bescherming van de veiligheid van overige bezoekers en medewerkers, personen die zich niet gedragen volgens dit reglement, dit reglement niet naleven of zij die zonder geldig entreebewijs in het park worden aangetroffen uit het park te verwijderen. De bedrijfsleiding behoudt zich tevens het recht voor om ter bescherming van de veiligheid van de overige bezoekers en het eigen personeel, indien de feiten en/of omstandigheden dit redelijkerwijs gebieden, personen die zicht niet gedragen volgens het parkreglement, aan de kleding/ tas te onderzoeken. Het niet toestaan van een kledingonderzoek, tassenonderzoek kan tot verwijdering uit het park leiden. Verwijdering ingevolge het bovenstaande levert op geen enkele wijze een recht op restitutie (van een deel van de prijs) van het entreebewijs en/of andersoortige vergoeding op.

11. Overig

 • In alle overige gevallen die hier niet expliciet gemeld zijn beslist de bedrijfsleiding.

Algemene voorwaarden zakelijke/particuliere partijen

Hartelijk welkom op Archeon voor uw vergadering, dagje uit, party, bruiloft of evenement. Om uw bezoek aan Archeon zo goed mogelijk te laten verlopen informeren wij u graag over het volgende.

1. Entree Archeon

 • Voor een bezoek aan Archeon dient u entree te voldoen. Wenst u ons park specifiek te bezoeken voor een afspraak voor informatie of om iets af te geven dan verzoeken wij u ons dit vooraf telefonisch te melden. Wij kunnen zo onze caissières en portiers bij de hoofdingang op de hoogte brengen van uw bezoek. Komt u zonder aankondiging vooraf, vraagt u dan bij de ingang of men telefonisch contact met het kantoor wil opnemen om uw toegang te verifiëren. Op de dag van uw party zijn onze caissières bij de ingang uiteraard op de hoogte van de komst van u en uw gezelschap. Auto’s kunnen tussen 09.30 en 18.00 uur niet op het park om goederen af te leveren. In overleg kan dit voor 09.30 uur of na 18.00 uur.

2. Parkeren

 • Parkeren geschiedt geheel volgens eigen risico. Archeon is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook. Het is verboden te parkeren in de omgeving van Archeon. Hiervoor hebben wij een parkeerbeleid afgesproken met de inwoners van de wijken rondom Archeon.

3. Garderobe

 • Geheel op eigen risico.

4. Annulering

 • Conform de Uniforme Voorwaarden Horeca, gedeponeerd bij de Arrondissementsbank te ‘s Gravenhage onder nr. 94/83.
 • Moment van annulering                            Annuleringskosten
  Meer dan 90 dagen voor aanvang             15% van de boekingskosten       
  90-61 dagen voor aanvang                       50% van de boekingskosten      
  60-31 dagen voor aanvang                       75% van de boekingskosten
  30-1 dag voor aanvang                            100% van de boekingskosten 
 • Wij kunnen u op verzoek een annuleringsverzekering brochure verstrekken.

5. Garantieaantallen

 • Voor gerechten, dranken en hapjes vernemen wij graag het definitieve aantal personen schriftelijk uiterlijk 10 dagen vooraf van u. Dit aantal hanteren wij dan tevens als garantie aantal.

6. Offerte

 • De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de genoemde aantallen. Wijkt het werkelijke aantal personen meer dan 10% af dan worden de prijzen met 10% aangepast. Wij vertrouwen op uw begrip in deze.

7. Betalingsregeling.

 • U kunt à contant bij ons betalen of middels factuur. Onze betalingsvoorwaarden zijn binnen 14 dagen na factuurdatum. Wij berekenen u 2½% kredietbeperking. Bij betaling binnen 14 dagen mag de kredietbeperking in mindering worden gebracht op het totale factuurbedrag. Per factuur is de administratieafhandeling € 27,95. 

8. Aanbetaling

 • Met onze bevestiging verzoeken wij u tevens om de bevestiging definitief te maken door 60% van het begrote factuurbedrag als aanbetaling binnen 14 dagen aan ons over te maken. 
 • Voor scholen en groepsreserveringen vragen wij het gehele bedrag vooruit te voldoen i.v.m. veiligheid van u en onze medewerkers en 
  bent u met minder dan 10% van de leerlingen, personen dan ontvangt u dat bedrag gelijk retour. 

9. Exclusieve rechten

 • Archeon Horeca heeft de exclusieve rechten op Archeon, eigen meegebrachte items zijn derhalve niet toegestaan. Entertainment kan alleen via Archeon worden besteld, dan wel middels uitkoop van € 450,00 per optreden. Geluidsversterking dient te allen tijde geen overlast te geven voor de Gemeente Alphen aan den Rijn en de direct omwonenden. Geluidsmetingen worden tijdens uitvoeringen en optredens verricht. Bij overschrijding dient ter stond het geluid te worden aangepast. Archeon behoudt zich het recht om het optreden, zonder overleg, direct te laten stoppen.

10. Aansprakelijkheid

 • Bij de uitvoering van de overeenkomsten dient rekening te worden gehouden met de opzet en de aard van de overeenkomst en de hiermee samenhangende specifieke omstandigheden, alsmede met de fysieke gesteldheid van de deelnemers. Archeon is niet aansprakelijk voor ontstane materiële of immateriële schade voor de opdrachtgever of derden, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van personeel van Archeon.
 • Indien en voor zover Archeon aansprakelijk mocht zijn wegens onvoldoende of onjuiste uitvoering van de overeenkomst, of niet behoorlijke vervulling van haar contractuele of wettelijke verplichtingen, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot ten hoogste € 1.134.450,-- per gebeurtenis. Een schadeclaim dient binnen zes maanden na uitvoering van de overeenkomst bij Archeon schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde tegen Archeon vervallen.
 • Bij het inhuren van uw eigen artiest cq band dient u erop toe te zien dat nooduitgangen vrij zijn en blijven, geen kabels of losse snoeren op de grond liggen. Alle veiligheidsvoorschriften van brandweer en gemeente en ons personeel dient u op te volgen. Bij overtreding van deze voorschriften kan de gemeente, brandweer of politie u een boete opleggen van € 2.500,-- .

11. Recepties, diners en feesten

 • Recepties en diners kunnen op Archeon net zo lang duren als u wenst. Voor het onderhoud en behoud van alle gebouwen berekenen wij v.a. € 250,00 excl. BTW zaalhuur. De nachturen vergoeding na 00.00 uur is € 250,00 excl. BTW per uur. Archeon stelt zich niet aansprakelijk voor evt. schade c.q. vermissing van de door u meegebrachte/achtergebleven  materialen als bv. audiovisuele middelen, cadeaus etc.

12. Overnachten op Archeon

 • Alleen personen van 18 jaar of ouder kunnen reserveringen maken voor verblijfsaccommodaties in Archeon.
 • In geval van een persoonlijke calamiteit voor of tijdens de vakantie, is het belangrijk dat je een reis en/of annuleringsverzekering hebt afgesloten.
 • Tot 10 dagen voor aanvang kan het aantal personen voor de overnachting nog in minderheid gebracht worden. Het toevoegen van personen aan de reservering kan in overleg tot 2 dagen voor aanvang.
 • De betaling dient 4 weken voor aanvang voltooid te zijn.
 • Eindschoonmaak zit inbegrepen bij het verblijf. Wel is Archeon gerechtigd om overmatig vervuild en/of schade aan de accommodatie en/of daarin bevindende goederen in rekening te brengen bij de gast.
 • De accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de accommodaties.
 • Na het reserveren van een accommodatie in Archeon heb je geen recht meer op speciale prijzen, kortingsacties of actietarieven.

Algemene voorwaarden voor schoolreizen

 • Als u in het kader van een schoolreis Archeon bezoekt, is het parkeren gratis.
 • Voor schoolgroepen wordt geen garderobe verzorgd. Indien tassen, jassen en andere voorwerpen in onze horecagelegenheden worden gestald, gebeurt dit op eigen risico.
 • Het is niet mogelijk voor een schoolreis een annuleringsverzekering af te sluiten.
 • De schoolreis dient altijd vooraf te worden betaald, tenzij anders is afgesproken. Per reservering is één keer wijzigen kosteloos inbegrepen. De keren hierna kunnen er wijzigingskosten in rekening worden gebracht à € 17,95 per keer. 
 • Mochten er op de dag zelf minder leerlingen aan de schoolreis deelnemen, krijgt u de teveel betaalde entreegelden contant bij onze kassa retour (maximaal 5 leerlingen). Dit dient u bij de kassa te melden en de gelden retour te vragen. Een weborder is hiervan uitgesloten, bij een weborder kunnen er bij minder deelname geen gelden worden geretourneerd. 
 • Moment van annulering                            Annuleringskosten 
  Meer dan 90 dagen voor aanvang             15% van de boekingskosten        
  90-61 dagen voor aanvang                       50% van de boekingskosten       
  60-31 dagen voor aanvang                       75% van de boekingskosten 
  30-1 dag voor aanvang                            100% van de boekingskosten 
 • Op al onze leveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing, gedeponeerd bij de Arrondissementsbank te ‘s Gravenhage onder nr. 94/83.                                                                                                                                                                                

Algemene voorwaarden ticketverkoop

 • Alle door Archeon gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Archeon aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens Archeon is verspreid. Archeon is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.
 • De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen, suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.
 • De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het museumcomplex betreedt. Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.
 • De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van Archeon of een daartoe door Archeon bevoegd verklaarde instantie.
 • Archeon restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte reiskosten uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.
 • Consument is zich er van bewust dat e-tickets niet worden teruggenomen of kunnen worden omgeruild. Daarnaast kunnen e-tickets niet worden uitbetaald en kan de geldigheid van de e-tickets niet worden verlengd of aangepast. Consument is zich er van bewust dat e-tickets hun geldigheid verliezen bij het verstrijken van de geldigheidsdatum.
 • De e-tickets mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden. Consument draagt hiervan het risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en consument maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie of vervanging.
 • Een e-ticket geeft slechts eenmaal toegang tot de locatie, kopiëren of meer dan eens afdrukken van het e-ticket heeft geen zin.
 • Overige promoties en/of kortingsacties zijn niet van toepassing op dit entreebewijs.
 • Per transactie worden service- en transactiekosten van €0,10 berekend.
 • Bij evenementen kan er sprake zijn van een voorverkoop. De voorverkoop heeft altijd een einddatum, een of meerdere dagen voorafgaand aan het evenement. De ticketsprijs in de voorverkoop verschilt met de reguliere ticketprijs op de dag zelf.

Volg ons op social media:

© 2024 Archeon, SERA Business Design